Brett ShockeyAsset Manager
503.223.3171
Kirk WardChase Brand